Powrót do Informator

Cmentarz parafialny

Regulamin cmentarza parafialnego w Sztumie i Sztumskie Wsi

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 i ustawy z dnia  17 maja 1989 r. o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rz. Pol. (Dz. U. Nr 29, poz. 1542 z późn. zm.) stanowi się co następuje.

§1 

Katolicki Cmentarz Grzebalny, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Anny w Sztumie, przy ul. Związku Jaszczurczego, zwanej dalej Parafią. 

§2

 1. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii.
 2. Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w godzinach urzędowania Kancelarii Parafialnej.

§3

 1.  Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7.12.2001 r. § 6 pkt 1).
 2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 3. Nieczystości składane są do pojemników w wyznaczonych do tego miejscach.
 4. Zarządca Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
 5. Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych.
 6. Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 7. Cmentarz wyposażony jest w punkty czerpania wody. Woda z ujęcia na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych.   

§4 

Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną w czytelnym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.

§5

 1. Wszelkie prace ziemne, murarskie, budowlane i kamieniarskie wymagają uzyskania zgody Administratora Cmentarza.
 2. Prawo do tworzenia nowych grobów ziemnych, wymurowania grobów murowanych oraz przekwalifikowania grobów ziemnych na murowane posiada Administrator cmentarza.
 3. Administrator cmentarza może powierzyć prace opisane w § 6, pkt. 2 osobom lub firmom zewnętrznym.
 4. Na czynności takie jak: pogrzeb, ekshumacja zwłok, przeniesienie zwłok lub szczątków do innego grobu, budowa grobowca, budowa nowego pomnika, remont pomnika, budowa chodnika, posadowienie ławki,  posadzenie drzew i krzewów wymagane jest uzyskanie zgody Administratora Cmentarza.

§6

 1. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i terminu z Administratorem Cmentarza.
 2. Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 3. Prace remontowe i budowlane mogą odbywać się wyłącznie w dni powszednie od godziny 8.00 do 16.00. Odstępstwo od ww. reguły wymaga aprobaty Administratora Cmentarza.
 4. Prace remontowe i budowlane bez zezwolenia uważane będą za nielegalne. Administrator Cmentarza ma prawo wezwać wykonawcę robót wykonanych bez zezwolenia do przywrócenia miejsca lub rzeczy do stanu pierwotnego sprzed robót.
 5. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.
 6. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych oraz innych terenach cmentarnych bez należytego zabezpieczenia folią lub plandeką.
 7. Nadmiar ziemi, gruzu oraz inne zanieczyszczenia pochodzące z prac budowlanych muszą być usunięte poza teren Cmentarza przez osobę lub firmę wykonującą roboty na jej koszt.
 8. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach budowlanych do pojemników ustawionych na Cmentarzu.
 9. Administrator Cmentarza ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i przenoszonych materiałów w ramach terenu cmentarnego.
 10. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i dokładnego terminu z Administratorem Cmentarza.
 11. Prace prowadzone poza ustalonym czasem lub bez zezwolenia Administratora uważane są za nielegalne.
 12. Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
 13. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

§7  Na Cmentarzu zabrania się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi  miejsca,
 2.  zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, ustawiania ławek, płotów itp.,
 3. przemieszczania nagrobków,
 4. prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej naruszających powagę tego miejsca,
 5. prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych,
 6. sadzenia i usuwania drzew i krzewów bez zezwolenia,
 7. wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora Cmentarza,
 8. wjazdu rowerami,
 9. wprowadzania zwierząt,
 10. palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających,
 11. przebywania na terenie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 12. uprawiania żebractwa.

§8

Zarządca Cmentarza, zobowiązany jest do prowadzenia Księgi cmentarnej, ze stosowną ewidencją. Osobiście odpowiada, w szczególności za:

 1. przydzielenie miejsca pod grób tzw. placowe,
 2.  użytkowanie miejsca czyli tzw. pokładne oraz jej przedłużenie po 20 latach,
 3. zezwolenie na wykonywanie prac remontowych i budowlanych,
 4.  korzystanie z Cmentarza dla wykonywania usług pogrzebowych i cmentarnych wykraczających poza standardowe ramy obsługi pochówku,
 5. wjazd pojazdów na teren Cmentarza nie związany z obsługą pogrzebu,
 6.  zezwolenie na ekshumacje zwłok,
 7. zmianę dysponenta grobu. 

§9

 1. Wszelkie złożone ofiary za posługi cmentarne (wg stawek obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Sztumie) oraz wykorzystanie mienia cmentarnego należą w całości do Parafii i pozostają do dyspozycji Proboszcza i przeznaczone są na utrzymanie Cmentarza.
 2. Wszelkie ofiary cmentarne wymagają stosownego potwierdzenia pisemnego opatrzonego pieczęcią Parafii. 

§10

 1. Przez złożenie ofiary za przydzielenie miejsca, tzw. placowe, nie nabywa się prawa własności danego miejsca, lecz staje się jedynie dysponentem danego miejsca.
 2. Ofiarę za przydzielenie miejsca (placowe) składa się jednorazowo.
 3. Ofiarę za użytkowanie miejsca (pokładne) składa się okresowo, co 20 lat.
 4. Potwierdzenie złożenia ofiar należy przechowywać bezterminowo celem udokumentowania prawa do dysponowania miejscem /lub w przypadku korzystania z miejsca /lub grobu w przyszłości.
 5. Złożone ofiary nie podlegają zwrotowi.
 6. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo poprzez przedłożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.
 7. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.
 8. Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie ofiary, Administrator Cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 9. Osobie, która pomimo upływu terminu 20 lat nie wniosła odpowiedniej ofiary, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Administratora Cmentarza na grób kogoś innego, pomimo tego, iż grób utrzymywany jest w należytym porządku.
 10. W przypadku braku dysponenta decyzje dotyczące grobu podejmuje Administrator Cmentarza.
 11. Po wygaśnięciu ofiary za 20 lat, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Administratora Cmentarza.
 12. Przedłużenie prawa do dysponowania na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia ofiary 20-letniej.
 13. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej ofiary 20-letniej nie może przekroczyć jednego roku.
 14. W przypadku nie wniesienia ofiary w terminie, za zgodą Administratora Cmentarza, możliwe jest przywrócenie praw do grobu.
 15. Po wygaśnięciu ofiary 20-letniej dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia dzierżawy,  przechodzą do dyspozycji Administratora Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.
 16. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
 17. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu będą chowane w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione.
 18. Groby zabytkowe oraz uznane za groby o wartości historycznej nie będą likwidowane.

§11

 1. Dysponentem nowego grobu jest osoba, która uiściła ofiarę za tzw. placowe i pokładne.
 2. Dysponentem istniejącego już grobu jest osoba, która uiściła ofiarę za tzw. pokładne.
 3. Do dysponowania wolnym miejscem uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego Dysponenta  według podanej kolejności:

a) pozostały małżonek/ka/,

b) krewni zstępni /dzieci, wnuki, itd./,

c) krewni wstępni /rodzice, dziadkowie, itd./,

d) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

    4. Z wyżej wymienionych osób według podanej kolejności ustala się tylko jedną osobę, która będzie dysponować prawem do grobu.

    5. Posiadanie prawa o którym umowa w ust. 1, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.

    6. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej powyżej.

    7. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.

    8. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona z Zarządcą Cmentarza.

§12 

 1. W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzje podejmuje Zarządca Cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.
 2. Wniesienie ofiary 20-letniej za grób przez osobę niewymienioną w §12, pkt. 3, nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej, przez tę osobę wskazaną. 

§13 

 1. Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 2. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub placu, Zarządca Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.

§14 

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych za zezwoleniem Inspekcji Sanitarnej,

b) na zarządzenie Prokuratury lub Sądu,

c) na podstawie decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego.

2. Pusty grób po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez zwrotu opłaty za dzierżawę.

§15 

Grobowiec na pustym placu powinien być wybudowany w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przedłużeniu się tego terminu miejsce może przejść do ponownej dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez zwrotu opłat wniesionych za to miejsce. 

§16 

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym:

a) karty zgonu,

b) dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania miejscem.

2. W przypadku osoby zmarłej za granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do dokonania pochówku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

§17 

Ewentualne skargi i wnioski należy kierować do Zarządcy Cmentarza, czyli Proboszcza. 

§18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

§19

Regulamin publikuje się na stronie internetowej Parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii Parafialnej.